Program rada

1 Izvještaj o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za period: 01.01.2016. - 31.12.2016. godine

Predlagač: Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo
Vrsta: Izvještaj
Rok:
Mart, 2017
Razmatrano na sjednici: 60. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Prijedlog izvještaja o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za 2016. godinu

2 Program rada Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za 2017. godinu

Nosilac posla: Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo
Vrsta: Program
Rok:
Mart, 2017
Razmatrano na sjednici: 60. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Prijedlog programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za 2017. godinu

3 Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003 do 2023. g

Rok:
April, 2017
Razmatrano na sjednici: 60. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003 do 2023. godine

4 Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo

Predlagač: Ministarstvo saobraćaja
Vrsta: Propis
Rok:
Februar, 2017- Prijedlog

5 Zakon o policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo

Predlagač: Ministarstvo unutrešnjih poslova
Vrsta: Propis
Rok:
Februar, 2017- Prijedlog

6 Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo

Predlagač: Ministarstvo unutrešnjih poslova
Vrsta: Propis
Rok:
Februar, 2017- Nacrt
Mart, 2017 - Prijedlog
Razmatrano na sjednici: 61. Sjednica Ekonosmko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Nacrt Zakona o platama i naknadama policijskih službenika KS

7 Zakon o visokom obrazovanju

Predlagač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Vrsta: Propis
Rok:
Februar, 2017- Nacrt
Maj, 2017 - Prijedlog

8 Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju

Predlagač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Vrsta: Propis
Rok:
Mart, 2017- Nacrt
Juli, 2017 - Prijedlog
Razmatrano na sjednici: 59. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

9 Zakon o srednjem obrazovanju

Rok:
April, 2017
Razmatrano na sjednici: 59. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju

10 Zakon o radu u Kantonu Sarajevo

Rok:
April, 2017
Razmatrano na sjednici: 61. Sjednica Ekonosmko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Radni materijal Zakona o radu u KS

11 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo

Predlagač: Ministarstvo pravde i uprave
Vrsta: Propis
Rok:
Mart, 2017- Nacrt
Maj, 2017 - Prijedlog

12 Strategija za mlade

Predlagač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Vrsta: Strategija
Rok:
Februar, 2017- Nacrt
Maj, 2017 - Prijedlog

13 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2016. godini

Predlagač: Ministarstvo zdravstva
Vrsta: Izvještaj
Rok:
Mart, 2017

14 Zakon o komunalnim djelatnostima

Predlagač: Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Rok:
Mart, 2017- Prijedlog

15 Zakon o lokalnoj samoupravi

Predlagač: Ministarstvo pravde i uprave
Vrsta: Propis
Rok:
Mart, 2017- Nacrt
April, 2017 - Prijedlog

16 Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo

Predlagač: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Vrsta: Propis
Rok:
Mart, 2017- Prijedlog
Razmatrano na sjednici: 60. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Prijedlog Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo

17 Zakon o upravljanju zajednmičkim dijelovima zgrade

Vrsta: Propis
Rok:
April, 2017
Razmatrano na sjednici: 60. sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo
U okviru tačke dnevnog reda Prijedlog zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

18 Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu

Vrsta: Izvještaj
Rok:
Maj, 2017

19 Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kanton Sarajevo za period: 2017. - 2022

Predlagač: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Vrsta: Strategija
Rok:
Maj, 2017- Nacrt
Juli, 2017 - Prijedlog

20 Zakon o javnom prevozu putnika u Kantonu Sarajevo

Predlagač: Ministarstvo saobraćaja
Vrsta: Propis
Rok:
Septembar, 2017- Nacrt
Oktobar, 2017 - Prijedlog

21 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo

Predlagač: Ministastvo za rad, socijalnu politikum, raseljena lica i izbjeglice
Vrsta: Propis
Rok:
Oktobar, 2017

22 Zakon o socijalnom stanovanju u Kantonu Sarajevo

Predlagač: Ministastvo za rad, socijalnu politikum, raseljena lica i izbjeglice
Vrsta: Propis
Rok:
Septembar, 2017- Nacrt
Novembar, 2017 - Prijedlog

23 Analiza pravnog i institucionalnog okvira sistema socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo

Predlagač: Ministastvo za rad, socijalnu politikum, raseljena lica i izbjeglice
Vrsta: Analiza
Rok:
Oktobar, 2017

24 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

Predlagač: Ministarstvo privrede
Vrsta: Propis
Rok:
Juli, 2017- Nacrt
Septembar, 2017 - Prijedlog

25 Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo

Predlagač: Ministarstvo finansija
Vrsta: Propis
Rok:
Decembar, 2017

26 Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu

Predlagač: Ministarstvo finansija
Vrsta: Propis
Rok:
Septembar, 2017- Nacrt
Novembar, 2017 - Prijedlog