2017

Statistika realizacije programa rada za 2017. godinu

Planirano programom rada

1. Izvještaj o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za period: 01.01.2016. - 31.12.2016. godine
2. Program rada Ekonomsko – socijalnog vijeća za područje Kantona Sarajevo za 2017. godinu
3. Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana Kantona Sarajevo za period 2003 do 2023. g
4. Zakon o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo
5. Zakon o policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo
6. Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika Kantona Sarajevo
7. Zakon o visokom obrazovanju
8. Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
9. Zakon o srednjem obrazovanju
10. Zakon o radu u Kantonu Sarajevo
11. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo
12. Strategija za mlade
13. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2016. godini
14. Zakon o komunalnim djelatnostima
15. Zakon o lokalnoj samoupravi
16. Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo
17. Zakon o upravljanju zajednmičkim dijelovima zgrade
18. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu
19. Strategija razvoja obrazovanja i nauke Kanton Sarajevo za period: 2017. - 2022
20. Zakon o javnom prevozu putnika u Kantonu Sarajevo
21. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo
22. Zakon o socijalnom stanovanju u Kantonu Sarajevo
23. Analiza pravnog i institucionalnog okvira sistema socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo
24. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu
25. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Kantonu Sarajevo
26. Budžet Kantona Sarajevo za 2018. godinu